တ႐ုတ္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေနေသာ္လည္း ထိုင္ဝမ္အား အျပည့္အဝ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကင္းမဲ့ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္ဝမ္ကြၽန္းစု၏ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၃၁ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေပက်င္းသည္ ၎၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္နယ္ေျမအျဖစ္ ရႈျမင္ေသာ ထိုင္ဝမ္ကြၽန္းစုတစ္ဝိုက္တြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ထိုင္ဝမ္အား ၎တို႔၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ သြတ္သြင္းရန္ အင္အားအသုံးျပဳႏိုင္ေျခကို တ႐ုတ္က မည္သည့္အခါမွ် မပယ္ခ်ခဲ့ေပ။

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းသည္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ေခတ္မီေစေရးအစီအစဥ္ကို ႀကီးၾကပ္ေနၿပီး စတဲ့သ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ အျခားလက္နက္မ်ားအား ထပ္မံ ေပါင္းထည့္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္တို႔ကလည္း ထိုင္ဝမ္အနီး ပုံမွန္စစ္ေရးေလ့က်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မစ္ရွင္မ်ား ထမ္းေဆာင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ထိုင္ဝမ္ပါလီမန္သို႔ တင္သြင္းေသာ တ႐ုတ္၏ ႏွစ္စဥ္ စစ္ေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ထိုင္ဝမ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထိုင္ဝမ္ကြၽန္းစုအား တ႐ုတ္တပ္မ်ားက ပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ေနရာမ်ားအား သိမ္းယူျခင္းတို႔အပါအဝင္ တ႐ုတ္၏ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈမ်ားအတြက္ စိတ္မွန္းျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္စစ္တပ္သည္ က်ည္အစစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို အားေကာင္းေစျခင္း၊ တိုက္ပြဲအမ်ိဳးအစားသစ္မ်ားအတြက္ အင္အားကို တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ထြက္ေပၚစ နည္းပညာႏွင့္ လက္နက္မ်ားအား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔အတြက္ ဆက္လက္၍ အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ႐ိုက္တာက ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုင္ဝမ္ကို ဦးတည္ေသာ စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတို႔တြင္မူ တ႐ုတ္သည္ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကား၏ သဘာဝပထဝီအေနအထားအရ ကန႔္သတ္ခံထားရဆဲျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္၏ ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရး အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားသည္ လုံေလာက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုင္ဝမ္အား အျပည့္အဝ တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္တြင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ တိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္လည္း ကင္းမဲ့ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုင္ဝမ္၏ ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္အား ျမႇင့္တင္ျခင္းကို ဦးစားေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ထိုင္ဝမ္သမၼတ ဆန္အင္းဝမ္က ထိုင္ဝမ္၏ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို အဆင္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ထိုင္ဝမ္၏ အေရးပါဆုံး မဟာမိတ္ႏွင့္ လက္နက္မ်ား အဓိကေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အေမရိကန္ထံမွ အဆင့္ျမင့္လက္နက္မ်ားအား တိုးျမႇင့္ဝယ္ယူျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ဆန္က သူသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားၿပီး ပဋိပကၡဖန္တီးသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း တင္းမာမႈျမင့္တက္လာေနျခင္းေၾကာင့္ ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ား မေတာ္တဆ ျဖစ္ေပၚမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့ေသာသီတင္းပတ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္ဝမ္သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ စစ္ပြဲျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း မရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္၏ အမွန္တကယ္ႏွင့္ ေလလုံးျဖင့္ပါ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား အနီးကပ္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ထိုင္ဝမ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

News-Eleven