အိႏၵိယ-တ႐ုတ္စစ္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး အိႏၵိယတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္အာ႐ံုေရာက္ေနခ်ိန္ အိႏၵိယမွ ဆီယာခ်န္းႏွင့္ ကာဂီးလ္နယ္ေျမမ်ားကိုသိမ္းပိုက္ရန္ ပါကစၥတန္စစ္တပ္ကို ပါကစၥတန္ကာကြယ္ေရး ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားက တိုက္တြန္းသည္။

ထိုျဖစ္ရပ္သည္ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္သည္ယူဆရေသာနယ္ေျမမ်ားကို ပါကစၥတန္တပ္ဖြဲ႔မ်ားျပန္သိမ္းယူရန္ ေ႐ႊအခြင့္အေရးဟုလည္း အကဲခတ္မ်ားက႐ွဳျမင္သည္။

၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပါကစၥတန္က Ababeel စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ကီလိုမီတာ ၇၀ ႐ွည္သည့္ ဆီယာခ်န္းေဒသႏွင့္ ဆယ္တို႐ိုေဒသကိုသိမ္းယူရန္စီစဥ္ေသာ္လည္း အိႏၵိယစစ္တပ္က ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီတြင္ Meghdoot စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ထိုစစ္ဆင္ေရးကို တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ပါကစၥတန္စစ္တပ္က Koh Paima စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ၿပီး ကတ္႐ွ္မီးယားေဒသႏွင့္ လာဒါ့ေဒသၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈကို ဖ်က္ႏိုင္ရန္စီစဥ္ၿပီး ဆီယာခ်န္ေဒသကိုျပန္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။

ထိုေဒသမ်ားကိုျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ပါက အိႏၵိယစစ္တပ္ကို စိတ္ပ်က္ေစၿပီး ကတ္႐ွ္မီးယားေဒသအေရးကို ႏိုင္ငံတကာအေရးျဖစ္ေစရန္ုျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ပါကစၥတန္ကိုအသားေပးသည့္အေနျဖင့္ စားပြဲဝိုင္းေဆြး ေႏြးၫွိႏႈိင္းမ်ားျပန္လုပ္ႏိုင္ရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကိုတြန္းအားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

PeopleMedia