အိုင္အိုဒင္း ဓာတ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြားေစျခင္း၊ ဉာဏ္ရည္ ဖြံၿဖိဳးေစျခင္း တို႔ အတြက္ အေရးပါေသာ သိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္း ထုတ္လုပ္ ရာတြင္ မရွိ မျဖစ္သည့္ အဏုအာဟာ ဓာတ္တစ္ ခုျဖစ္ သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားတြင္ အိုင္အိုဒင္း ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက

သားပ်က္/သားေလွ်ာ့ျခင္း

ကေလးအေသေမြးျခင္း

ေပါင္မျပည့္/လမေစ့ ကေလးေမြး ဖြားျခင္း

ဆြံ႕အ/ နားမၾကား သည့္ ကေလးေမြးျခင္း

ကေလးငယ္မ်ား အိုင္အိုဒင္း ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက

စံမီ ႀကီးထြား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မရွိဘဲ ေသးေကြး ပုညႇက္ျခင္း

ဉာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးၿပီး သင္ယူ ႏိုင္စြမ္း က် ဆင္းျခင္း

ကေလး/လူႀကီးမေ႐ြး အိုင္အိုဒင္းခ်ိဳ႕တဲ့ပါက

လည္ပင္းႀကီးေရာဂါခံစားရျခင္း

သြက္လက္မႈ မရွိဘဲ ထုံထိုင္း ေႏွးေကြးျခင္းမ်ား ခံစား ရႏိုင္ ပါတယ္။

ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲ မႈႏွင့္ ေျမဆီလႊာတိုက္ စားမႈမ်ားေၾကာင့္ အိုင္အို ဒင္းဓာတ္ဟာ ပင္လယ္စာေတြမွာ အရင္ကလို ေပါေပါမ်ားမ်ား မပါဝင္ေတာ့ လို႔ အိမ္တိုင္း/ မိသားစု တိုင္း အိုင္အိုဒင္းဆားကို ေန႔စဥ္အစားအစာ မ်ားမွာ ထည့္သြင္ းစားသုံးဖို႔က အလြန္အေရးႀကီး ပါတယ္။

အိုင္အိုဒင္း ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ ပါက တိုင္းျပည္၏ အနာဂါတ္ျဖစ္ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ပုညႇက္ျခင္း၊ ဉာဏ္ရည္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းကို ျဖစ္ပြားကာ ေလ့လာ သင္ယူ ႏိုင္စြမ္း၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းက် ဆင္းကာ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းအား ထိခိုက္သည္ အထိ အႏၲရာယ္ႀကီး ပါ သည္။

ဒါ့ၾကာင့္ က်န္းမာသန္စြမ္း ဉာဏ္ျမင့္မားဖို႔ အိုင္အိုဒင္းဆား ေန႔စဥ္စားၾကစို႔

Source – က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန