ေျခဖမိုးေရာင္ရမ္္းျခင္းႏွင့္ ရြက္က်ပင္ေပါက္္

ရြက္က်ပင္ေပါက္အရြက္ကိုိ ၊မီးကင္ၿပီး ေရာင္ေနေသာေျခဖမိုးေပၚ ႏွမ္းဆီပါးပါးသုတ္၍ အရြက္ခပ္ေႏြးေႏြး အေနအထားမွာ ကပ္ေပးပါ။

ပထမတစ္ရက္ႏွွင့္ပင္ေပ်ာက္သေလာက္ရွိ၍ငါးရက္ခန္႔ကပ္ေပးပါက လုံးဝသက္သာေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

ရြက္က်ပင္ေပါက္၏ စြမ္းအင္

ျမန္မာ့ေဆးက်မ္းမ်ားအလ္ိုအရ ၎ေဆးပင္သည္ အနာမ်ားကိုိစင္ ၾကယ္ေအာင္သုတ္သင္တတ္၏။ အသားႏုတက္ေစတတ္၏။

ေသြးမ်ားကိုခ်ဳပ္ေစ၏။ ေသြးေၾကာငယ္မ်ားတြြင္ မ်ားစြာအက်္ိုးျပဳ၏။

ေသြးေၾကာငယ္မ်ားကိုိ တြန္႔ျခင္း၊ရွူံ႔ျခင္းျဖစ္ေစတတ္သျဖင့္ အေရျပားမွ လည္းေကာင္း၊

ဝမ္းသြားရာမွလည္းေကာင္း၊ျမင္းသရိုက္ေရာဂါမွလည္းေကာင္း၊ႏွာေခါင္း၊ပါးစပ္၊ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း ယိုက်ေသာေသြးမ်ားကို လၽွင္ျမန္စြာ ခ်ဳပ္တည္းေစနိုင္၏။

ရြက္က်ပင္ေပါက္ျဖင့္ ကုသနိုိင္ေသာေရာဂါမ်ားအနက္ ယိုစီးက်ေသာေသြးမ်ားကိုရပ္တန္႔ေစရာတြင္ နတ္ေဆးသဖြယ္စြမ္း၏။

ထိခိုိက္ရွနာ၊ႏွင့္ေသြးစိမ္းထြက္ေသာအနာမ်ားကို ရြက္က်ပင္ေပါက္ မီးကင္၍ကပ္ေပးပါက၊ ေသြးမ်ားရပ္စဲ၍အနာက်က္လြယ္၏။

ထိခိုက္ေရာင္ရမ္းေသာဒဏ္ရာမ်ားကိုိ မီးကင္၍ကပ္ေပးပါက ေရာင္ရမ္းျခင္းက်ဆင္း၌ ဒဏ္ရာမ်ားသက္သာေပ်ာက္ကင္း၏။

မီးေလာင္နာ၊ အဆစ္လႊဲ အေၾကာထုံးျခင္းမ်ားအတြက္၊ အရြက္ႀကိတ္ရည္ လိိမ္းေပးပါက သက္သာေပ်ာက္ကင္း၏။

ေသြးက်၍ ေျခဖမိုးေရာင္သူမ်ား၊ ေဖာေရာင္ေနေသာေနရာကို အရြက္မီးကင္၍ကပ္ေပးပါက အေဖာအေရာင္က်၏။

(ျမန္မာ့ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား)

MyMc